English bellow

CZ

Own(ed) movement III – Taneční improvizace

V třetím cyklu taneční improvizace budeme pokračovat v práci na hledání vlastního pohybového jazyka a tanečního projevu, zvědomování těla a schopnosti přenést myšlenku tancem.

Tanec je obor, ve kterém se často setkáváme s porovnáváním a posuzováním, jak u něj dotyčný vypadá a zda mu „jde“ či „nejde“: „Chtěla bych umět tančit jako Lucka, Igor, Anastázie…“ Během lekcí budeme pracovat na tom, jak budovat pohybové ztělesnění sebe sama při zachování kvality tanečního projevu. Zaměříme se na rozvoj pohybového potenciálu našeho těla, nezávisle na počtu tanečních stylů, kterými jsme prošli, či tanečních lekcí, které jsme navštívili. Využijeme to, co naše vlastní zkušenost nabízí, a tyto možnosti budeme pohybovou praxí posouvat dále.

„Chtěl/a bych umět tančit jako já.“

Lekce jsou určeny pro (ne)tanečníky, které zajímá práce na vlastním tanečně-pohybovém projevu a kteří chtějí objevovat a posouvat hranice svého těla. Podporují autentickou taneční expresi, ukotvení v přítomnosti a důvěru v sebe sama. Obsahem není učení se tanečních kroků či variací, ale skrze vedenou improvizaci vytváření tance vlastního, reflektujícího tanečníkovu individuální zkušenost a osobnost a jejich podtržení. Zaměříme se také na kvalitu daného výrazu, rozšiřování pohybového repertoáru prostřednictvím technických cvičení a jejich zapojení do vlastního tance.

Lekce jsou určeny především těm, kteří jsou zvyklí “hýbat se“, ale i začátečníkům, kterým otevírají možnost budovat vědomou přítomnost skrz tanec a vnímat celostní fyzikalitu svého těla. Budeme pracovat s technikami vizualizace, asociace, zapojení hlasového projevu, tzv. „pohybové improvizace generované myšlenkovým proudem" a inspirovat se technikou autentického pohybu. Lekce jsou vedeny v respektu k možnostem každého účastníka a v dobrovolnosti, každý si sám reguluje a reflektuje posouvání vlastních hranic.

Největšího pokroku je dosaženo pravidelnou praxí, proto doporučujeme účast na celém cyklu. Účastníkům, kteří se chtějí zúčastnit jednotlivé lekce či nejdříve vyzkoušet, jak lekce probíhají, a rozmyslet si, zda se přidají na celý blok, jsou také dveře otevřené. Je možné se přidat i do již probíhajícího cyklu lekcí.

KDY?
Každý čtvrtek od 18.4.2024 do 27.6.2024. 
Celý cyklus se skládá z 11 lekcí.

V KOLIK?
17:00 - 18:30

KDE?
INDUSTRA 
areál Nová Zbrojovka, Lazaretní 9, Brno - Zábrdovice

CENA?
2 475 CZK / cyklus 11 lekcí
225 CZK / jednotlivé lekce
Platba za celý cyklus probíhá nejpozději před začátkem první lekce převodem | QR kódem. 
Platby za jednotlivé lekce na místě převodem | QR kódem | hotově.

Přihlašování probíhá přes e-mail lenka.puzova@centrum.cz 
či zprávou na Instagramu @lenu.pu. 
Stejným způsobem mě neváhejte kontaktovat i v případě otázek.

V případě nemoci či neschopnosti se dostavit na předplacenou lekci z nepředvídaných důvodů je možné domluvit se na náhradě.ENG

Own(ed) movement III – Dance improvisation

In the third cycle of the dance improvisation we will focus on finding our own movement language and dance expression, body awareness and the ability to convey an idea through dance.

Dance is a discipline in which we often encounter comparisons and judgements about how a person looks and whether or not they are "good" or "bad" at it. "I would like to be able to dance like Lucy, Igor, Anastasia..." During the classes we will work on how to build a movement embodiment of ourselves while maintaining the quality of dance expression. We will focus on developing our body's movement potential, regardless of the number of dance styles we have been through or dance classes we have attended. We will take advantage of what our own experience has to offer and push these possibilities further through the movement practice.

"I wish I could dance like me."

The classes are suitable for (non)dancers who are interested in working on their own dancemovement expression and who want to explore and push the boundaries of their bodies. They encourage the authentic dance expression, anchoring in the present moment and confidence in oneself. The content is not learning dance steps or variations, but through guided improvisation creating a dance of one's own, reflecting and enhancing the dancer's individual experience and personality. We will also focus on the quality of the expression, expanding the movement repertoire through technical exercises and incorporating them into the dance itself.

The classes are intended especially for those who are used to "moving", but also for beginners, for whom they open the possibility to build a conscious presence through dance and to perceive the holistic physicality of their body. We will work with the techniques of visualization, association, vocal expression, the so-called "movement improvisation generated by the stream of consciousness" and be inspired by the technique of the authentic movement. The classes are conducted in respect for the possibilities of each participant and in voluntariness, each person regulating and reflecting on pushing their own boundaries.

The greatest progress is made through a regular practice, so participation in the full series of classes is encouraged. The door is also open to participants who want to attend a single class or try out first how the classes are run and decide whether they join the full block afterfwards. It is also possible to join an ongoing series of lessons.


WHEN?
Every Thursday from 18/4/2024 to 27/6/2024. 
The full cycle consists of 11 classes.

WHAT TIME?
17:00 - 18:30

WHERE?
INDUSTRA 
areál Nová Zbrojovka, Lazaretní 9, Brno - Zábrdovice

PRICE?
2 475 CZK / the whole cycle
225 CZK / session
Payment for the whole cycle is made at the latest before the start of the first class via bank transfer | QR code. 
Payment for individual classes on the spot via bank transfer | QR code | cash.

Register via email lenka.puzova@centrum.cz or send a message on Instagram @lenu.pu
Feel free to contact me in case of any questions.

In case of illness or inability to attend a prepaid lesson for unforeseen reasons, a substitute class can be arranged.
Back to Top